FAQ

Pamiętaj: wszystkie dane i informacje bez żadnych gwarancji. AutoScout24 nie bierze odpowiedzialności zwłaszcza za treści publikowane na innych stronach internetowych. Przed zakupem samochodu używanego w UE lub poza jej granicami powinni Państwo w każdym przypadku zasięgnąć informacji we właściwym Urzędzie Celnym i Podatkowym.

» 
Czego potrzebuję, aby uzyskać dopuszczenie do ruchu drogowego w kraju ojczystym?

» 
Czy muszę płacić podatek konsumpcyjny i jakiej wysokości?

» 
Gdzie znajdę dalsze informacje?

» 
Jakich dokumentów potrzebuję od sprzedawcy samochodu używanego?

» 
Jakie dokumenty muszę przedłożyć w urzędach kraju ojczystego?

» 
Jakie dokumenty muszę przedłożyć w urzędach kraju zakupu?

» 
Jakie dokumenty muszę przedłożyć w Urzędzie Skarbowym?

» 
Jakie koszty poniosę w kraju zakupu, np. w Niemczech?

» 
Jakie ograniczenia importu istnieją w Polsce?

» 
Na co muszę zwrócić szczególną uwagę jako handlarz podczas importu samochodów używanych?

Czego potrzebuję, aby uzyskać dopuszczenie do ruchu drogowego w kraju ojczystym?

Zanim pojazd w Polsce zostanie dopuszczony do ruchu drogowego, wymaga się przedłożenia zaświadczenia przeprowadzenia badania technicznego pojazdu. Dlatego najpierw powinno się przeprowadzić wymagane badanie techniczne pojazdu u najbliższego rzeczoznawcy. Jeżeli badanie wypadnie pozytywnie, otrzymuje się "Zaświadczenie o dobrym wyniku z badania technicznego pojazdu“.

Podczas badania potwierdza się również numer silnika, który często nie figuruje w dokumentach wielu krajów zachodnioeuropejskich lub jest wpisany błędnie.

Koszty:

 • Badanie techniczne pojazdu w Polsce – 169 PLN

Ostatnim krokiem jest złożenie w Wydziale Komunikacji wniosku o dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Tu składa się wszystkie zebrane dokumenty oraz wniosek o dopuszczenie. Należy tu zostawić książkę pojazdu, wywozowe tablice rejestracyjne oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu. Otrzymuje się tymczasowy dowód rejestracyjny, nowe tablice oraz naklejkę na szybę.

Koszty:

 • dopuszczenie tymczasowe – 12 PLN
 • tablice – 80 PLN
 • naklejka na tablice – 11 PLN
 • naklejka na szybę – 17 PLN
 • książka pojazdu – 75 PLN
 • dowód rejestracyjny – 49 PLN
 • opłata rejestracyjna – 5 PLN
 • (opłata recyklingowa – 500 PLN*)

* Pamiętaj: Jeżeli pojazdy w UE są importowane przez osoby fizyczne lub firmy, nie dysponujące możliwościami recyklingu pojazdów, należy liczyć się z dodatkową opłatą recyklingową w wysokości 500 PLN.

Czy muszę płacić podatek konsumpcyjny i jakiej wysokości?

Tak, należy zapłacić podatek konsumpcyjny, naliczany jak następuje:

 • podatek konsumpcyjny – pojazdy z silnikiem o pojemności skokowej do 2000 cm3 - 3,1% ceny pojazdu (w przeliczeniu z EUR na PLN, po kursie zmiennym Narodowego Banku Polskiego NBP w danym dniu)
 • podatek konsumpcyjny – pojazdy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2000 cm3 - 13,6% ceny pojazdu (w przeliczeniu z EUR na PLN, po kursie zmiennym Narodowego Banku Polskiego NBP w danym dniu)
 • znaczek skarbowy 17 PLN

Pamiętaj: Cena pojazdu jest ceną pojazdu figurującą na fakturze lub w umowie kupna/sprzedaży. Urząd Celny musi uznać tę cenę. W razie wątpliwości Urząd Celny jest uprawniony do skontaktowania się bezpośrednio z wystawcą faktury. W przypadku uszkodzonego pojazdu, którego wartość znacznie odbiega od średniej wartości dla danego modelu pojazdu i rocznika, badanie techniczne musi być również przeprowadzone przez rzeczoznawcę, co uzasadni niższą cenę podczas kontroli.

Gdzie znajdę dalsze informacje?

Polski Portal Finansowy: http://www.bankier.pl
Jakich dokumentów potrzebuję od sprzedawcy samochodu używanego?

 • Umowa kupna/sprzedaży sporządzona w dwóch językach lub faktura - włącznie z adresami i podpisami obu stron umowy
 • Książka pojazdu/zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego
 • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu - jeżeli pojazd nie został jeszcze wyrejestrowany, należy postarać się o wyrejestrowanie we właściwym Urzędzie ds. Ruchu Drogowego.

Pamiętaj: W Niemczech od października 2005 roku nie wydaje się już zaświadczeń o wyrejestrowaniu pojazdu, lecz zaledwie wbija odpowiednią pieczątkę/sporządza adnotację w książce pojazdu i dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć w urzędach kraju ojczystego?

W Urzędzie Celnym należy przedłożyć wyłącznie kopie książki pojazdu, zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu i badaniu technicznym pojazdu, jak również 2 wypełnione formularze oraz dowód wpłaty podatku konsumpcyjnego. Należy jednak mieć ze sobą wszystkie oryginały do wglądu. W Urzędzie Celnym otrzymuje się potwierdzenie zapłaty podatku konsumpcyjnego, naliczanego samodzielnie przez nabywcę. Nie ma już potrzeby prezentowania pojazdu fizycznie w Urzędzie Celnym.
Jakie dokumenty muszę przedłożyć w urzędach kraju zakupu?

 • Umowa kupna/sprzedaży sporządzona w dwóch językach/faktura – włącznie z ceną w EUR, adresami sprzedawcy i nabywcy.
 • Książka pojazdu/zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego
 • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu – nabywca może domagać się tego dokumentu bezpośrednio od sprzedawcy. Jeżeli pojazd nie został jeszcze wyrejestrowany, należy postarać się o wyrejestrowanie we właściwym Urzędzie ds. Ruchu Drogowego.

Pamiętaj: W Niemczech od października 2005 roku nie wydaje się już zaświadczeń o wyrejestrowaniu pojazdu, lecz zaledwie wbija odpowiednią pieczątkę/sporządza adnotację w książce pojazdu i dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć w Urzędzie Skarbowym?

W lokalnym Urzędzie Skarbowym należy przedłożyć pokwitowanie zapłaty podatku konsumpcyjnego, kopie dokumentów z ich uwierzytelnionymi tłumaczeniami oraz wypełniony formularz wniosku o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Koszty:

 • tlumaczenie dokumentów - ok. 200 PLN
 • opłata za wystawienie zaświadczenia – ok. 160 PLN

Osobliwości dot. podatku VAT: Zasadniczo podatek ten obowiązuje tylko w odniesieniu do pojazdów, importowanych z państw nie będących członkami UE. W przypadku pojazdów importowanych z państw UE należy zapłacić podatek VAT tylko wtedy, gdy zakupiony został nowy samochód lub inny, którego dopuszczenie do ruchu drogowego nie upłynęło 6 miesięcy temu lub którego przebieg nie przekroczył 6 000 km. Jeżeli nabywca decyduje się na zakup takiego samochodu, może kupić ten samochód po cenie netto. Chociaż dziś w większości przypadków nie jest się obciążonym podatkiem VAT, każdy importer samochodów jest zobowiązany, uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Jakie koszty poniosę w kraju zakupu, np. w Niemczech?

Należy kupić wywozowe tablice rejestracyjne (z czerwonym paskiem) oraz wykupić ubezpieczenie. Przed opieczętowaniem tablic rzeczoznawca, wyznaczony przez Urząd ds. Ruchu Drogowego, dokonuje oględzin pojazdu - kierunkowskazy, opony, klakson etc.

Koszty (np. Niemcy):

 1. 5-dniowe ubezpieczenie OC + wywozowe tablice rejestracyjne (z czerwonym paskiem) - ok. 75 EUR
 2. nowa książka pojazdu - 56 EUR
Jakie ograniczenia importu istnieją w Polsce?

Od 1. maja 2004, po przystąpieniu Polski do UE, pojazdy importowane z UE nie podlegają już obowiązkowi odprawy celnej:

 • płaci się tylko podatek konsumpcyjny
 • nie ma obowiązku uiszczenia podatku VAT
 • nie ma ograniczeń związanych z wiekiem pojazdu
 • w niektórych przypadkach dopuszcza się import pojazdów powypadkowych

Pamiętaj: Wyżej wymienione reguły odnoszą się do wszystkich pojazdów, importowanych z państw członkowskich UE i dopuszczonych do ruchu drogowego w jednym z tych państw. Odnoszą się również do pojazdów wyprodukowanych w USA, Japonii lub Korei.

Dzięki przystąpieniu Polski do strefy Schengen i ratyfikowaniu Traktatu z Schengen dn. 21. grudnia 2007 roku zniesione zostały dodatkowo kontrole graniczne. Konsekwencją tego są zaostrzone wewnątrzpaństwowe kontrole celne i policyjne.

Na co muszę zwrócić szczególną uwagę jako handlarz podczas importu samochodów używanych?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami są generalnie zobowiązane,

 • do złożenia w Urzędzie Celnym deklaracji zapłaty podatku konsumpcyjnego
 • do odprowadzenia podatku konsumpcyjnego podczas sprzedaży pojazdu w Polsce
 • do wystawienia faktury VAT, potwierdzającej sprzedaż, w której podana będzie wysokość podatku konsumpcyjnego
  (zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o podatku konsumpcyjnym)

Firma, trudniąca się handlem pojazdami z państw członkowskich UE, jest poza tym zobowiązana,

 • do odprowadzenia podatku VAT (1)
 • czasami także do złożenia zgłoszenia INTRASTAT (2)

(1)Wraz z wejściem w życie regulacji o rynku wewnętrznym UE dn. 1.1.1993 zniesione zostały bariery celne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli jakiś przedmiot dostarczany jest z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, firma dostarczająca wykonuje wolną od podatku dostawę wewnątrzwspólnotową, jeżeli odbiorca jest również firmą i nabywa ten przedmiot na potrzeby firmy. Pobranie podatku VAT następuje po stronie firmy odbierającej.

Opodatkowane jest kupno przez firmę odbierającą (nabywcę). Ma on obowiązek zgłosić swoje zakupy wewnątrzwspólnotowe w bieżącym zeznaniu podatkowym do podatku obrotowego i odprowadzić podatek obrotowy, pobierany w swoim państwie, do właściwego Urzędu Skarbowego. Równocześnie może odliczyć podatek obrotowy z zakupów wewnątrzwspólnotowych jako tzw. podatek obrotowy wliczony przez dostawców do rachunków od swojego długu podatkowego.

Podatek VAT powstaje z reguły wraz upływem okresu zgłoszenia wcześniejszego, w którym wykonana została podlegająca opodatkowaniu usługa.

(2)W systemie INTRASTAT następuje rejestracja i analiza statystyczna obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Zgłoszenia INTRASTAT należy złożyć w odpowiednich Urzędach Celnych (właściwych dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania nabywcy) najpóźniej 10 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano zakupu samochodu.

Kontakt

Pomagamy w odpowiedzi na pytania i w rozwiązywaniu problemów.

» E-Mail