Import samochodów używanych do Polski*

1. Nabywcy prywatni

1.1 Postępowanie w kraju zakupu z obszaru UE (na przykładzie Niemiec):

a. Dokumenty potrzebne do przedłożenia w Urzędzie ds. Ruchu Drogowego w Niemczech:

 • Umowa kupna/sprzedaży sporządzona w dwóch językach – włącznie z ceną w EUR, adresami sprzedawcy i nabywcy. Aby uniknąć problemów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego w Polsce, nabywca powinien podać swoje miejsce zamieszkania w Polsce.
 • Książka pojazdu - znana w Polsce pod nazwą „książeczka“, musi zostać przekazana nabywcy przez sprzedawcę wraz z pojazdem używanym.
 • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu – nabywca może domagać się tego dokumentu bezpośrednio od sprzedawcy. Jeżeli pojazd nie został jeszcze wyrejestrowany, należy postarać się o wyrejestrowanie we właściwym Urzędzie ds. Ruchu Drogowego.
  Pamiętaj:
  W Niemczech od października 2005 roku nie wydaje się już zaświadczeń o wyrejestrowaniu pojazdu, lecz zaledwie wbija odpowiednią pieczątkę/sporządza adnotację w książce pojazdu i dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

b. Niniejsze dokumenty są przedkładane we właściwym Urzędzie ds. Ruchu Drogowego.

c. Następnie można kupić wywozowe tablice rejestracyjne (z czerwonym paskiem) oraz wykupić ubezpieczenie. Przed opieczętowaniem tablic rzeczoznawca, wyznaczony przez Urząd ds. Ruchu Drogowego, dokonuje oględzin pojazdu - kierunkowskazy, opony, klakson etc.

Koszty:

 • 5-dniowe ubezpieczenie OC + wywozowe tablice rejestracyjne (z czerwonym paskiem) - ok. 75 EUR
 • nowa książka pojazdu - 56 EUR

1.2 Ograniczenia importu w Polsce:

a. Od 1. maja 2004, po przystąpieniu Polski do UE, pojazdy importowane z UE nie podlegają już obowiązkowi odprawy celnej:

 • płaci się tylko podatek konsumpcyjny
 • nie ma obowiązku uiszczenia podatku VAT
 • nie ma ograniczeń związanych z wiekiem pojazdu
 • w niektórych przypadkach dopuszcza się import pojazdów powypadkowych

Pamiętaj:
Wyżej wymienione reguły odnoszą się do wszystkich pojazdów, importowanych z państw członkowskich UE i dopuszczonych do ruchu drogowego w jednym z tych państw. Odnoszą się również do pojazdów wyprodukowanych w USA, Japonii lub Korei.

b. Dzięki przystąpieniu Polski do strefy Schengen i ratyfikowaniu Traktatu z Schengen dn. 21. grudnia 2007 roku zniesione zostały dodatkowo kontrole graniczne. Konsekwencją tego są zaostrzone wewnątrzpaństwowe kontrole celne i policyjne.

1.3 Postępowanie w Polsce

a. Zanim pojazd w Polsce otrzyma dopuszczenie do ruchu drogowego, wymaga się przedłożenia zaświadczenia przeprowadzenia badania technicznego pojazdu. Dlatego najpierw powinno się przeprowadzić wymagane badanie techniczne pojazdu u najbliższego rzeczoznawcy. Jeżeli badanie wypadnie pozytywnie, otrzymuje się "Zaświadczenie o dobrym wyniku z badania technicznego pojazdu“.
Podczas badania potwierdza się również numer silnika, który często nie figuruje w dokumentach wielu krajów zachodnioeuropejskich lub jest wpisany błędnie.

Koszty:

 • Badanie techniczne pojazdu w Polsce – 169 PLN

b. W Urzędzie Celnym należy przedłożyć wyłącznie kopie książki pojazdu, zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu i badaniu technicznym pojazdu, jak również 2 wypełnione formularze oraz dowód wpłaty podatku konsumpcyjnego. Należy jednak mieć ze sobą wszystkie oryginały do wglądu. W Urzędzie Celnym otrzymuje się potwierdzenie zapłaty podatku konsumpcyjnego, naliczanego samodzielnie przez nabywcę. Nie ma już potrzeby prezentowania pojazdu fizycznie w Urzędzie Celnym.

Koszty:

 • podatek konsumpcyjny – pojazdy z silnikiem o pojemności skokowej do 2000 cm3 - 3,1% ceny pojazdu (w przeliczeniu z EUR na PLN, po kursie zmiennym Narodowego Banku Polskiego NBP w danym dniu)
 • podatek konsumpcyjny – pojazdy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2000 cm3 - 13,6% ceny pojazdu (w przeliczeniu z EUR na PLN, po kursie zmiennym Narodowego Banku Polskiego NBP w danym dniu)
 • znaczek skarbowy 17 PLN

Pamiętaj:
Cena pojazdu jest ceną pojazdu figurującą na fakturze lub w umowie kupna/sprzedaży. Urząd Celny musi uznać tę cenę. W razie wątpliwości Urząd Celny jest uprawniony do skontaktowania się bezpośrednio z wystawcą faktury. W przypadku uszkodzonego pojazdu, którego wartość znacznie odbiega od średniej wartości dla danego modelu pojazdu i rocznika, badanie techniczne musi być również przeprowadzone przez rzeczoznawcę, co uzasadni niższą cenę podczas kontroli.

c. W lokalnym Urzędzie Skarbowym należy przedłożyć pokwitowanie zapłaty podatku konsumpcyjnego, kopie dokumentów z ich uwierzytelnionymi tłumaczeniami oraz wypełniony formularz wniosku o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Koszty:

 • tłumaczenie dokumentów - ok. 200 PLN
 • opłata za wystawienie zaświadczenia – ok. 160 PLN

Osobliwości dot. podatku VAT:
Zasadniczo podatek ten obowiązuje tylko w odniesieniu do pojazdów, importowanych z państw nie będących członkami UE. W przypadku pojazdów importowanych z państw UE należy zapłacić podatek VAT tylko wtedy, gdy zakupiony został nowy samochód lub inny, którego dopuszczenie do ruchu drogowego nie upłynęło 6 miesięcy temu lub którego przebieg nie przekroczył 6 000 km. Jeżeli nabywca decyduje się na zakup takiego samochodu, może kupić ten samochód po cenie netto. Chociaż dziś w większości przypadków nie jest się obciążonym podatkiem VAT, każdy importer samochodów jest zobowiązany, uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku VAT.

d Ostatnim krokiem jest złożenie w Wydziale Komunikacji wniosku o dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Tu składa się wszystkie zebrane dokumenty oraz wniosek o dopuszczenie. Należy tu zostawić książkę pojazdu, wywozowe tablice rejestracyjne oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu. Otrzymuje się tymczasowy dowód rejestracyjny, nowe tablice oraz naklejkę na szybę.

Koszty:

 • dopuszczenie tymczasowe – 12 PLN
 • tablice – 80 PLN
 • naklejka na tablice – 11 PLN
 • naklejka na szybę – 17 PLN
 • książka pojazdu – 75 PLN
 • dowód rejestracyjny – 49 PLN
 • opłata rejestracyjna – 5 PLN
 • (opłata recyklingowa – 500 PLN*)

* Pamiętaj:
Jeżeli pojazdy w UE są importowane przez osoby fizyczne lub firmy, nie dysponujące możliwościami recyklingu pojazdów, należy liczyć się z dodatkową opłatą recyklingową w wysokości 500 PLN.

2. Nabywcy prowadzący działalność gospodarczą

a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami są generalnie zobowiązane,

 • do złożenia w Urzędzie Celnym deklaracji zapłaty podatku konsumpcyjnego
 • do odprowadzenia podatku konsumpcyjnego podczas sprzedaży pojazdu w Polsce
 • do wystawienia faktury VAT, potwierdzającej sprzedaż, w której podana będzie wysokość podatku konsumpcyjnego (zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o podatku konsumpcyjnym)

b. Firma, trudniąca się handlem pojazdami z państw członkowskich UE, jest poza tym zobowiązana,

 • do odprowadzenia podatku VAT (1)
 • czasami także do złożenia zgłoszenia INTRASTAT (2)

(1) Wraz z wejściem w życie regulacji o rynku wewnętrznym UE dn. 1.1.1993 zniesione zostały bariery celne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli jakiś przedmiot dostarczany jest z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, firma dostarczająca wykonuje wolną od podatku dostawę wewnątrzwspólnotową, jeżeli odbiorca jest również firmą i nabywa ten przedmiot na potrzeby firmy. Pobranie podatku VAT następuje po stronie firmy odbierającej.

Kupno jest opodatkowane przez firmę odbierającą (nabywcę). Ma on obowiązek zgłosić swoje zakupy wewnątrzwspólnotowe w bieżącym zeznaniu podatkowym do podatku obrotowego i odprowadzić podatek obrotowy, pobierany w swoim państwie, do właściwego Urzędu Skarbowego. Równocześnie może odliczyć podatek obrotowy z zakupów wewnątrzwspólnotowych jako tzw. podatek obrotowy wliczony przez dostawców do rachunków od swojego długu podatkowego.

Podatek VAT powstaje z reguły wraz upływem okresu zgłoszenia wcześniejszego, w którym wykonana została podlegająca opodatkowaniu usługa.

(2) W systemie INTRASTAT następuje rejestracja i analiza statystyczna obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Zgłoszenia INTRASTAT należy złożyć w odpowiednich Urzędach Celnych (właściwych dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania nabywcy) najpóźniej 10 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano zakupu samochodu.

3. Pozostałe informacje i linki:

Polski Portal Finansowy

* Pamiętaj:  wszystkie dane i informacje bez żadnych gwarancji. AutoScout24 nie bierze odpowiedzialności zwłaszcza za treści publikowane na innych stronach internetowych. Przed zakupem samochodu używanego w UE lub poza jej granicami powinni Państwo w każdym przypadku zasięgnąć informacji we właściwym Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Kontakt

Pomagamy w odpowiedzi na pytania i w rozwiązywaniu problemów.

» E-Mail